Menu

Zamów swoją kartę programu lojalnościowego

zaplanuj pobyt

Zbieraj punkty, odbieraj
atrakcyjne nagrody

Zidentyfikuj swoją kartę programu

Regulaminpowrót

 

Warunki Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym
Szlak Przygody


1. Wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego „SZLAK PRZYGODY” (zwanego dalej: „Program Lojalnościowy” lub „Program „SZLAK PRZYGODY””) oraz warunki Państwa uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w tym zasady przyznawania Uczestnikom Punktów.

2. Program SZLAK PRZYGODY
2.1 Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez Fundację Szlak Przygody z siedzibą w Bałtowie 15, 27-423 Bałtów REGON 260669457, NIP 6612369277 (zwaną dalej „Operatorem”) przy współpracy z Partnerami, z którymi Fundacja Szlak Przygody zawarła umowy uczestnictwa Partnera w Programie Lojalnościowym „SZLAK PRZYGODY”. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje o Partnerach aktualnie uczestniczących w Programie dostępne są na stronie internetowej Programu www.szlakprzygody.eu.
2.2 Program Lojalnościowy opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabywaniem przez Uczestników określonych produktów lub usług oferowanych przez Partnerów zostaną Uczestnikom przyznane punkty („Punkty”). Przyznane Punkty Uczestnicy będą mogli wymienić na bony zakupowe („Bony”) lub inne nagrody Partnerów programu („Nagrody”) znajdujące się w katalogu nagród. Program Lojalnościowy rozpoczyna się z dniem 1 maja 2013 r.
2.3 Poniższe pojęcia użyte w treści niniejszego Regulaminu mają następujące znaczenie:

Karta Uczestnika    odpowiednio oznakowana logo Programu Lojalnościowego „Szlak Przygody” karta dystrybuowana przez Operatora lub Partnera i wydawana Uczestnikom Programu służąca identyfikacji oraz rejestracji punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie, a także do wymiany Punktów na Bony lub Nagrody (usługi lub towary),

Uczestnik 
   osoba fizyczna, która nie nabywa objętych Programem Lojalnościowym     usług lub towarów w zakresie prowadzonej pozarolniczej działalności     gospodarczej, która w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpiła     do Programu oraz zgodnie z Regulaminem otrzymała Kartę Uczestnika,

Operator
    Fundacja Szlak Przygody z siedzibą w Bałtowie, adres: Bałtów 15, 27-423 Bałtów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451031,

Partner    osoba fizyczna lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest stroną Umowy uczestnictwa Partnera w Programie Lojalnościowym „SZLAK PRZYGODY” podpisanej z Operatorem,

Portal    serwis internetowy o charakterze informatyczno-promocyjnym umieszczony pod adresem https://www.szlakprzygody.eu,

Regulamin    Regulamin Programu Lojalnościowego „SZLAK PRZYGODY” w aktualnie obowiązującej wersji.

3. Uczestnictwo
3.1 Uczestnikiem Programu „SZLAK PRZYGODY” może stać się wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres, dokonująca zakupu u Partnera programu, o których mowa w punkcie 2.2, na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, i która otrzymała Kartę Uczestnika.
3.2 Przez pierwsze użycie Karty Uczestnika lub przez pierwsze posłużenie się numerem Karty Uczestnika (w przypadku zarejestrowanej karty w systemie), Uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Przyznane Uczestnikowi Punkty mogą być wymieniane po zarejestrowaniu Uczestnika w Programie. Rejestracja nastąpi niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu i złożeniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Programu Lojalnościowego w zakładce „Zidentyfikuj swoją kartę programu” lub ankiety otrzymanej u Partnera. Na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego lub ankiety zostanie stworzone indywidualne konto Uczestnika, o którym Uczestnik zostanie powiadomiony mailem potwierdzającym rejestrację.
3.3 Partner ani Operator nie mają obowiązku informować Uczestnika o błędnie wypełnionym formularzu. Partner może wspólnie z Uczestnikiem dokonać pełnej rejestracji w momencie pierwszego korzystania z Karty Uczestnika u Partnera.
3.4 Uczestnik może tylko jeden raz dokonać zgłoszenia do Programu. Partner nie przyjmie wielokrotnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby.
3.5 Dane wprowadzone do formularza elektronicznego lub podane w ankiecie winny być przez Uczestnika aktualizowane każdorazowo w przypadku ich zmiany. Informacje o zmianie danych, podanych podczas rejestracji do Programu Lojalnościowego, należy aktualizować za pomocą konta elektronicznego utworzonego podczas rejestracji do Programu Lojalnościowego. W przypadku zmiany lub utraty adresu e-mail prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (bok@szlakprzygody.eu) Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie przekazania przez Uczestnika informacji o zmianie danych.
3.6 Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu w formie elektronicznej (pocztą e-mail) na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub ankiecie informacji dotyczących Programu, w postaci tekstów informacyjnych, reklam i innych informacji o charakterze promocyjnym lub handlowym. Informacje, reklamy i inne informacje o charakterze promocyjnym lub handlowym związane będą z działalnością Operatora, Partnerów, a także innych podmiotów współpracujących z Operatorem.

4. Karty Uczestnika Programu „SZLAK PRZYGODY”
4.1 Karta Uczestnika umożliwia udział w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie Karty Uczestnika. Karta Uczestnika do czasu rejestracji w Programie traktowana jest jako aktywna – tzn. pozwala to na zbieranie punktów u Partnerów – jednak do wykorzystania zebranych na Karcie punktów niezbędne jest zidentyfikowanie jej i powiązanie z zarejestrowanym Uczestnikiem.
4.2 Chęć przystąpienia do Programu „SZLAK PRZYGODY” można zgłosić za pośrednictwem strony internetowej szlakprzygody.eu. W tym celu należy zamówić Kartę Uczestnika wypełniając dane adresowe, a odbiór karty nastąpi drogą pocztową lub pod wskazanym adresem Partnera.
4.3 Karty Uczestnika pozostają własnością Operatora. Kart Uczestnika nie można zbywać lub udostępniać osobom trzecim. Zalecane jest zabezpieczenie numeru Kart Uczestnika przed dostępem osób nieuprawnionych.
4.4 Karty Uczestnika nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą.
4.5 O każdym przypadku utraty Karty Uczestnika lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje numer karty, należy bezzwłocznie poinformować Biura Obsługi Klienta (e-mail: bok@szlakprzygody.eu) lub skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej Portalu.
4.6 W przypadku zgłoszenia utraty Karty Uczestnika lub zgłoszenia podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje numer Karty Uczestnika konto zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.

5. Zasady Przyznawania Punktów
5.1 W związku z nabywaniem określonych towarów lub usług w punktach sprzedaży Partnerów Programu, uczestniczących w Programie, przy użyciu Karty Uczestnika bądź też numeru Karty Uczestnika, posiadaczom tych kart zostaną przyznane Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z nabywaniem towarów lub usług, przy użyciu Karty Uczestnika będzie dostępna na stronie internetowej Programu po zalogowaniu na konto uczestnika i powiązaniu konta z kartą lojalnościową. Za sprzedaż usług lub towarów biorących udział w Programie Partner naliczał będzie posiadaczom Kart Uczestnika punkty w wysokości 1 punkt za każde pełne 1 zł zapłacone przez nich za towar lub usługę.
5.2 Partnerzy odpowiadają za prawidłowość przyznawania Punktów.
5.3 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
5.4 Partnerzy określają za jakie towary i usługi będą przyznawane Punkty.
5.5 Informacje o Partnerach, uczestniczących w Programie „SZLAK PRZYGODY” uzyskać można w każdej chwili za pośrednictwem BOK lub na stronie Portalu. Dodatkowo u Partnerów uzyskać można szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w Programie oraz ogólne informacje dotyczące funkcjonowania Programu.
5.6 Aby uzyskać Punkty należy okazać swoją Kartę Uczestnika lub przekazać numer Karty Uczestnika przed wystawieniem rachunku lub przed dokonaniem zapłaty. Numer Karty Uczestnika jest elektronicznie odczytywany z karty lub wpisywany do systemu ręcznie. Partnerzy Programu zastrzegają sobie możliwość dokonywania identyfikacji uczestników Programu wyłącznie za pośrednictwem Karty Uczestnika. Po wystawieniu rachunku, względnie po zakończeniu procesu realizacji zapłaty na rzecz Partnera, Partner niezwłocznie wprowadzi numeru Karty Uczestnika do informatycznego systemu Programu Lojalnościowego w celu zasilenia konta Uczestnika właściwą liczbą Punktów.
5.7 W związku z nabywaniem określonych towarów lub usług Partnerów przy użyciu Karty Uczestnika, bądź też numeru Karty Uczestnika, Uczestnikowi zostaną przyznane Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z nabywaniem towarów lub usług, przy użyciu Karty Uczestnika będzie dostępna na stronie internetowej Programu na koncie użytkownika zasilanej karty.
5.8 Przyznane Punkty są przypisywane do numeru Karty Uczestnika na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez Operatora („Konto”). W przypadku zarejestrowania w Programie aktualny stan Konta można sprawdzić za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Programu po zalogowaniu na Konto Uczestnika Szlaku Przygody.

6. Wymiana Punktów na Nagrody, Bony lub powiązanie karty z inną kartą
6.1 Wymiana Punktów na Bony możliwa jest gdy stan Konta wynosi, co najmniej 833 (osiemset trzydzieści trzy) Punkty; Maksymalna liczba Punktów która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku dochodowego wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i wg stanu prawnego na marzec 2013 r. odpowiada 10.800 Punktom.
6.2 W przypadku zmiany przepisów prawa Operator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby Punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i która jest wolna od podatku dochodowego.
6.3 Wymiana Punktów jest możliwa zgodnie z Państwa wyborem na Bony lub Nagrody oferowane przez Partnerów lub Operatora.
6.4 Przeniesienie Punktów na rzecz innych uczestników Programu jest możliwe tylko za zgodą Operatora.
6.5 Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie Lojalnościowym, tzn. Punkty uzyskane wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności. Przy odbiorze Nagrody lub Bonu uczestnik ma obowiązek okazać swoją Kartę Uczestnika lub podać numer Karty Uczestnika; w tym drugim przypadku winien dodatkowo podać: datę urodzenia, i kod pocztowy.
6.6 Nagrody i Bony mogą stanowić dochód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł jest zwolniona od podatku dochodowego, przy czym zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
6.7 Przed wydaniem Nagrody lub Bonu Operator lub Partnerzy mogą powtórnie sprawdzić stan Konta Uczestnika. Wydanie Nagrody lub Bonu jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów.
6.8 Zamówienie i odbiór Nagród lub Bonów następuje zgodnie z zasadami określonymi przez podmioty, które je wydają (Partnerzy, Operator).
6.9 Za przekazanie (dostarczenie) uczestnikom Programu Nagród lub Bonów odpowiada wyłącznie podmiot który je wydaje (Operator albo poszczególny Partner). Partnerzy będą przekazywali Nagrody lub Bony w miarę dostępności objętych nimi towarów i usług. W razie wyczerpania możliwości przyznania Uczestnikowi danej Nagrody lub Bonu Uczestnik będzie zobowiązany do wyboru innej Nagrody lub Bonu bez roszczeń z tego tytułu do Operatora lub Partnera.
6.10 Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne niektóre Nagrody lub Bony mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych albo podlegać innego typu ograniczeniom.

7. Wygaśnięcie Punktów
Jeśli nie postanowiono inaczej nie wykorzystane Punkty SZLAKU PRZYGODY wygasają po upływie 36 miesięcy od ich przyznania uczestnikowi Programu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu.

8. Ustanie uczestnictwa w Programie
8.1 Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. W celu złożenia rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie Operatora poprzez przesłanie oświadczenia na adres Biura Obsługi Klienta (Bałtów 15, 27-423 Bałtów).
8.2 Operator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w każdym czasie w razie: (i) udostępnienia Karty Uczestnika lub numeru karty osobie nieupoważnionej albo (ii) naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
8.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wskutek rezygnacji lub wypowiedzenia prowadzi do utraty zebranych Punktów.
8.4 Po dokonanym odstąpieniu, rezygnacji lub wypowiedzeniu Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia Karty Uczestnika na adres korespondencyjny Biura Obsługi Klienta Operatora lub jej zniszczenia.

9. Druga Karta SZLAK PRZYGODY
9.1 Za pomocą drugiej Karty Uczestnika inna osoba („Współuczestnik”) może zbierać Punkty, które zapisane zostaną na Wspólnym Koncie Uczestnika.
9.2 Każdy Współuczestnik jest uprawniony do żądania informacji na temat zebranych Punktów, zgłaszania zastrzeżeń lub dysponowania Punktami (np. poprzez ich wymianę) na tych samych zasadach, co Uczestnik (główny). Skierowanie do Uczestnika (głównego) informacji dotyczących Programu (np. zmiany w Programie, zawiadomienia o stanie Punktów) uważa się jednocześnie za przesłanie ich Współuczestnikowi. Podział Punktów lub rozdzielenie Wspólnego Konta Uczestnika, na którym zapisywane są Punkty, jest możliwy po przekazaniu informacji na piśmie i przedstawieniu powodu rozdzielenia zebranych wspólnie Punktów. Operator na tej podstawie podejmuje decyzję o rozdzieleniu punktów i powiadamia o pozytywnym lub negatywnym rozwiązaniu sprawy ze wskazaniem przyczyn podjętej decyzji.
9.3 Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia dotyczące Uczestnika stosuje się odpowiednio do Współuczestnika.

10. Zakończenie Programu SZLAK PRZYGODY

10.1 Operator może w każdym czasie zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. O takiej decyzji Uczestnicy i Partnerzy zostaną niezwłocznie powiadomieni, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Powiadomienie zostanie przekazane pocztą elektroniczna, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub w ankiecie adres e-mail,  a także na Portalu przez wyświetlenie odpowiednich komunikatów.
10.2 Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnicy mogą wymienić swoje Punkty na Nagrody lub Bony w terminie określonym w powiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie wskazanego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

11. Postępowanie reklamacyjne.
11.1 Reklamacja Uczestnika dotycząca usług świadczonych dla niego drogą elektroniczną, w tym zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności stanu Punktów na Koncie powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do doręczeń, numer Karty Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamację zgłasza się w formie pisemnej i przesyła na adres Operatora. W przypadku zastrzeżeń dotyczących prawidłowości lub kompletności stanu Punktów na Koncie Uczestnik dodatkowo dołącza do reklamacji odpowiednie paragony lub rachunki wydane przez Partnerów w związku z nabyciem produktów lub usług, za które przyznane zostały Punkty.
11.2 Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. W razie wezwania Uczestnika do uzupełnienia danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozpoczyna bieg od dnia uzupełnienia braków.
11.3 Decyzja Operatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Operatora zostanie powiadomiony pisemnie lub za pomocą e-maila, jeśli został on wskazany w dokumentacji dotyczącej zgłoszonej reklamacji.
11.4 Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej powyżej.

12. Zmiana Regulaminu.
12.1 Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Operatora, celem wprowadzenia nowych usług, zapewnienia sprawnego lub bezpiecznego funkcjonowania Programu, a także zapobiegania nadużyciom. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik będzie powiadomiony drogą elektroniczną oraz na stronie internetowej Portalu, w szczególności poprzez wyświetlenie odpowiednich komunikatów. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w treści powiadomienia nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia.
12.2 Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na treść zmienionego Regulaminu wówczas może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Korzystanie z usług Portalu lub posługiwanie się Kartą Uczestnika w okresie obowiązywania zmienionego Regulaminu oznacza zgodę na treść jego postanowień.

13. Postanowienia końcowe
13.1 Uczestnik przed skorzystaniem z usług Operatora powinien zapoznać się z aktualną treścią Regulaminu.
13.2 Operator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Portalu w całości lub w części jego funkcjonalności w związku z prowadzeniem prac modernizacyjnych lub usuwaniem awarii.
13.3 Niniejszy Regulamin, w tym prawa i obowiązki Uczestników i Operatora wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poddane są właściwości prawa polskiego.
13.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem Lojalnościowym będą rozstrzygane przez sąd właściwy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
13.5 Wszelkie informacje o Programie Lojalnościowym dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
13.6 Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Operatora, u Partnerów oraz na Portalu w sposób umożliwiający przechowanie i odtwarzanie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2013 r.

Powiększ tekst

AAA

Wyszukiwarka obiektu

Lista plików do pobrania

pdf

Regulamin_Programu_Lojalnosciowego_Szlak_Przygody

464.09 KiB

Góry świętokrzyskie, Święty Krzyż, świętokrzyskie, nocleg agroturystyka, ciekawe atrakcje turystyczne, ciekawy wypoczynek, atrakcje w świętokrzyskim, turystyka świętokrzyskie, tanie noclegi świętokrzyskie, wakacje świętokrzyskie, majówka w świętokrzyskim, turystyka w świętokrzyskim
hotel kielce

Fundacja Szlak Przygody

gabinet kosmetyczny mokotów

Polityka prywatności |

Regulamin |

Reklamacje |

Kontakt

ss


Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Zamknij