Menu

Zamów swoją kartę programu lojalnościowego

zaplanuj pobyt

Zbieraj punkty, odbieraj
atrakcyjne nagrody

Zidentyfikuj swoją kartę programu

Polityka prywatnościpowrót

 

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu SZLAK PRZYGODY -  Polityka Prywatności

 

1. Warunki ogólne

Niniejszy dokument – Polityka Prywatności Programu Lojalnościowego SZLAK PRZYGODY – zwany dalej „Polityką Prywatności” normuje zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego „SZLAK PRZYGODY”. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o ochronie danych osobowych”).

 

Poniższe pojęcia użyte w treści niniejszej Polityki Prywatności mają następujące znaczenie:

Karta Uczestnika   odpowiednio oznakowana logo Programu Lojalnościowego „Szlak Przygody” karta dystrybuowana przez Operatora i wydawana Uczestnikom Programu Lojalnościowego służąca identyfikacji oraz rejestracji punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie, a także do wymiany Punktów na Bony lub Nagrody (usługi lub towary),
Uczestnik   osoba fizyczna, która nie nabywa objętych Programem Lojalnościowym usług lub towarów w zakresie prowadzonej pozarolniczej działalności  gospodarczej , która w trybie opisanym w Regulaminie określającym zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego „SZLAK PRZYGODY”  przystąpiła do Programu oraz zgodnie z tym Regulaminem otrzymała Kartę Uczestnika,
Operator   Fundacja Szlak Przygody z siedzibą w Bałtowie, adres: Bałtów 15, 27-423 Bałtów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451031,
Partner
  osoba fizyczna lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest stroną Umowy uczestnictwa Partnera w Programie Lojalnościowym „SZLAK PRZYGODY” podpisanej z Operatorem,
Portal   serwis internetowy o charakterze informatyczno-promocyjnym umieszczony pod adresem http://www.szlakprzygody.eu,
Regulamin   Regulamin Programu Lojalnościowego „SZLAK PRZYGODY” w aktualnie obowiązującej wersji dostępny na stronie internetowej Portalu.

 

 

2. Dane osobowe i cel ich przetwarzania, Prawa Uczestnika

2.1  Dla celów uczestniczenia w Programie Lojalnościowym Uczestnik dobrowolnie podaje dane osobowe obejmujących płeć, pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, pełny adres, adres e-mail, w celu efektywnej i indywidualnie dopasowanej komunikacji z Operatorem w ramach funkcjonowania Programu Lojalnościowego SZLAK PRZYGODY oraz w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie.

2.2  Operator zapewnia każdemu Uczestnikowi realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza w sytuacjach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo do:

1)   uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,

2)   uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

3)   uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

4)   uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,

5)   uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

6)   żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

7)   wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

8)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,

9)   wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

2.3  Zbiór danych osobowych prowadzony przez Operatora podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i wpisowi do rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub w ankiecie) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator.

 

2.4  W wypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane na żądanie uprawnionych organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniami.

 

2.5  Dane osobowe mogą zostać przetworzone przez Operatora w celach marketingowych w formie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jak również w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

2.6  Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom niezapowiedzianych wiadomości, a zwłaszcza informacji ogólnych dotyczących funkcjonowania Portalu oraz Programu Lojalnościowego SZLAK PRZYGODY, jak również zindywidualizowanych komunikatów systemowych związanych z aplikacjami Konta Uczestnika pochodzących od Operatora, podmiotów współpracujących z Operatorem,  Partnerów lub innych Uczestników. Uczestnik ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji.

 

2.7  Za zgodą Uczestnika mogą być mu przesyłane informacje handlowe i treści reklamowe związane z działalnością Operatora, Partnerów lub podmiotów współpracujących z Operatorem zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodę w tym zakresie można w każdym czasie odwołać.

 

2.8  Za zgodą Uczestnika jego dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do Punktów uzyskanych u Partnerów,  przetwarzane będą w celach marketingowych, reklamowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji o towarach i usługach Operatora, Partnerów oraz innych podmiotów współpracujących z Operatorem. Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest Operator. Zgodę w tym zakresie można w każdym czasie odwołać.

 

2.9  Dane, podane przez Uczestnika w ankiecie lub w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przetworzone w podanym brzmieniu. O zmianach danych osobowych Uczestnicy powinni niezwłocznie poinformować Operatora, który dokona aktualizacji tych danych.

 

3. Zarządzanie danymi

3.1 Podane w ankiecie lub w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe Uczestnika oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych u Partnerów (towary / usługi, ceny, saldo Punktów, miejsce i data zdarzenia) będą przetwarzane przez Operatora, pełniącego rolę administratora danych osobowych.

3.2  Partner będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celach związanych z rejestracją Uczestnika w Programie Lojalnościowym oraz realizowaniem uprawnień  lub obowiązków Uczestnika wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 

4. Przekazywanie danych

4.1 Po każdej transakcji dokonanej u Partnera z wykorzystaniem Karty Uczestnika lub numeru Karty Uczestnika, Operatorowi w celu uznania Punktów na Koncie Uczestnika przekazane zostaną następujące dane: numer Karty Uczestnika oraz szczegółowe dane dokonanej transakcji (towary / usługi, cena, przyznane Punkty, miejsce i data transakcji). Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych transakcji przez konkretnego Uczestnika nie będą udostępniane innym Partnerom ani osobom trzecim nie objętym Programem. Partnerzy będą otrzymywali od Operatora jedynie statystyczne, niezindywidualizowane dane dotyczące zachowań i transakcji   ogółu Uczestników.

4.2  Operator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcy) w celu realizacji zadań wynikających z Programu Lojalnościowego, nadto przesyłania materiałów drogą pocztową, wykonywania zamówionych przez Uczestnika usług, dostarczania zamówionych przez Uczestnika towarów. W takim przypadku podwykonawcom przekazane mogą być dane osobowe Uczestnika. Operator zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za ich działania jak za własne. Podwykonawcy będą przetwarzać dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym do wypełnienia ich zadań wynikających z zawartej z Operatorem umowy i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.

5. Kontakt z Operatorem

Uczestnik kontaktujący się z Operatorem, np. w sprawie reklamacji, może zostać wezwany do podania danych, w tym danych osobowych celem potwierdzenia swojej tożsamości, szczegółowego przedstawienia stanu faktycznego oraz umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. To samo dotyczy kontaktów z Partnerem  w związku z zamawianiem bądź otrzymywaniem Nagród oraz Bonów, o których mowa w Regulaminie. Podanie danych osobowych w powyższych sytuacjach nie jest obowiązkowe lecz może okazać się niezbędne do dokonania pożądanych czynności lub uzyskania Bonów, Nagród czy informacji.

 

6. Odwołanie zgody przez Uczestnika

6.1  Udzieloną przez Uczestnika zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Operatora (Bałtów 15, 27-423 Bałtów).

6.2  Operator jest z mocy Ustawy o ochronie danych osobowych upoważniony do przetwarzania danych osobowych w następującym zakresie:

1)      gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

2)      gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na     żądanie osoby, której dane dotyczą,

3)      gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

4)      gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

7. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych

Prawo Uczestnika do poprawiania, uzupełniania oraz żądania usunięcia danych osobowych należy realizować za pomocą właściwych zakładek Portalu lub drogą korespondencji e – mail pod adresem bok@szlakprzygody.eu

 

8. Linki

Uczestnik w ramach Konta Uczestnika oraz każdy odwiedzający serwis internetowy Portalu ma możliwość odwiedzania obcych stron www poprzez przekierowanie (link). Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcom i podlegają ochronie prawnej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych witryn ani za ich treść. Uczestnik oraz odwiedzający serwis internetowy Portalu korzysta z tych obcych stron www na własną odpowiedzialność, a Operator nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z tych witryn.

 

9. Dane techniczne

Nawiązując połączenie internetowe z Portalem system informatyczny Operatora wykorzystuje dane zawarte w logach systemowych,  w tym adresy IP Uczestników, w celach technicznych związanych z funkcjonowaniem i administracją serwerów, jak również do gromadzenia ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
Logowanie do portalu zabezpieczone zostało protokołem SSL.

 

10. Cookies

Nasz Program Lojalnościowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Portalu.

 

11. Zmiany

Niniejszy dokument – Polityka Prywatności może być w przyszłości zmieniany lub uzupełniany.

O każdej zmianie Uczestnik będzie powiadomiony drogą elektroniczną oraz na stronie internetowej Portalu, w szczególności poprzez wyświetlenie odpowiednich komunikatów. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od dnia podanego w treści powiadomienia.

Powiększ tekst

AAA

Wyszukiwarka obiektu

Góry świętokrzyskie, Święty Krzyż, świętokrzyskie, nocleg agroturystyka, ciekawe atrakcje turystyczne, ciekawy wypoczynek, atrakcje w świętokrzyskim, turystyka świętokrzyskie, tanie noclegi świętokrzyskie, wakacje świętokrzyskie, majówka w świętokrzyskim, turystyka w świętokrzyskim
hotel kielce

Fundacja Szlak Przygody

gabinet kosmetyczny mokotów

Polityka prywatności |

Regulamin |

Reklamacje |

Kontakt

ss


Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Zamknij